Lucie Kaas Scetch.inc Kokeshi Doll Elton USA - S - aus Schima Superba-Holz